Verslag Raad van Toezicht

Evaluatie governancestructuur

Een van de voornaamste prioriteiten van de Raad van Toezicht (RvT) in 2015 was de evaluatie van de governancestructuur van Sena. De Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO’s, die onderdeel uitmaken van het CBO-Keurmerk, bevelen aan de governancestructuur en statuten eens in de drie jaar te evalueren.

Sena maakte in 2012 de transitie van een bestuur-directie model naar het huidige Raad van Toezicht model. Op 29 juni 2015 heeft Sena onder begeleiding van de Governance University het governancemodel geëvalueerd. De drie gremia binnen de governancestructuur – RvT, RvA en het Bestuur – waren hierbij betrokken. Tijdens een plenaire sessie bespraken alle toezichthouders en het Bestuur de vooraf via vragenlijsten en interviews aangeleverde input. De resultaten van de plenaire sessie zijn door de Governance University samengevat in een adviesbrief inclusief aanbevelingen en vervolgstappen. Alle betrokkenen hebben geconcludeerd dat zij in basis tevreden zijn met de huidige structuur. Sena’s governancestructuur zal daarom niet ingrijpend wijzigen.

Een wijziging van de statuten was in 2015 niet opportuun.

Hans Kosterman

Op 18 juni 2015 overleed Hans Kosterman, voormalig lid van de RvT. Hans heeft zich sinds de oprichting van Sena met niet aflatende energie ingezet voor de organisatie en voor het naburig recht in het algemeen. Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde collega en vriend.

Overige onderwerpen

De RvT en de vanuit haar midden gevormde audit- en remuneratiecommissies kwamen in het verslagjaar meerdere malen bijeen. Een groot scala aan onderwerpen passeerde de revue. De belangrijkste onderwerpen zijn weergegeven in onderstaand overzicht.

 

Beleidsplan 2016 – 2018

Het belang van de inkomsten uit naburige rechten is in de afgelopen jaren verder toegenomen. Dit geldt zowel voor artiesten als voor muziekmaatschappijen. Het is derhalve logisch dat er hogere eisen aan de dienstverlening van Sena gesteld worden. Een grotere transparantie in data en een snellere verwerking van repertoire en repartitie zijn essentieel. De organisatie heeft deze uitdagingen vastgelegd in haar Beleidsplan 2016 – 2018, waarbij zij zichzelf twee primaire doelen heeft gesteld: consolidatie van de huidige marktpositie en het behoud van internationale mandaten voor Nederlandse rechthebbenden. Hiertoe zal zij naast haar focus op operational excellence eveneens nieuwe ontwikkelrichtingen verkennen, zijnde dataontsluiting, dataverrijking, intensivering samenwerking (inter)nationale CBO’s en dienstverlening aan indies. Wij hebben in december 2015 onze goedkeuring verleend aan het beleidsplan.

Vertrouwen in de toekomst

Sena heeft aan de uitdagingen die in de vorige beleidsperiode zijn benoemd op een uitstekende manier het hoofd geboden. Dit doet zij op een complex en immer internationaler wordend speelveld van stakeholders. De in 2015 behaalde resultaten geven blijk van een efficiënte, solide organisatie.

Aleid Wolfsen
Voorzitter Raad van Toezicht
Hilversum, 13 april 2016
 

Terug naar tijdlijn