Jaarrekening 2015

Kasstroomoverzicht 2015

    2015   2014
(in duizenden euro's)            €
 licentie-ontvangsten        
 gefactureerde licentie-inkomsten   68.415   65.681
 mutatie licentie-ontvangsten versus gefactureerde   1.108   (1.273)
 totaal licentie-ontvangsten   69.532   64.408
         
Deze ontvansten zijn als volgt te specificeren        
Nederland 56.177   52.058  
Buitenland 3.346
2.350  
totaal licentie-ontvangsten    69.523    64.408

Balans per 31 december activa

activa 31 december 2015
31 december 2014

(in duizenden euro's)       

       
vaste activa      
immateriële vaste activa (2) 310
244  
materiële vaste activa (3) 121
134
    431   378
vlottende activa        
debiteuren (4) 4.370   4.390
 
overlopende vorderingen en activa (5) 976

862
 

  5.346   5.252
         
liquide middelen (6)   65.700   66.463
         
totaal activa   71.477   72.093
Download PDF
Terug naar tijdlijn