Verslag Raad van Aangeslotenen

 Voor u, van u

In het geval van Sena is dit letterlijk zo. Sena haalt al ruim 23 jaar meer uit muziek voor u als rechthebbende. Maar Sena is geen organisatie waar u het ‘maar mee moet doen’. De organisatie is daadwerkelijk van u. Uw stem is beleidsbepalend. U kunt uw stem hoorbaar maken tijdens de Vergadering van Aangeslotenen (VvA) maar ook door uzelf verkiesbaar te stellen als lid van de Raad van Aangeslotenen (RvA) of door (mede) een collega of collega’s in de RvA te verkiezen. Sectie-afgevaardigden benoemen direct dan wel indirect de Raad van Toezicht en het Bestuur en stellen belangrijke documenten en besluiten vast. Ook kunt u meespreken binnen commissies die periodiek worden ingesteld om specifieke zaken nader uit te werken. Kortom: u kunt een grote invloed hebben op onze koers in de toekomst. Wij nodigen u als altijd van harte uit om uw zeggenschap te benutten.

Repartitiereglement sectie Uitvoerende Kunstenaars

Na intensief overleg in de repartitiecommissie heeft de sectie Uitvoerende Kunstenaars tijdens de VvA op 18 mei 2015 een wijzigingsvoorstel ter stemming ingebracht. Dit voorstel behelsde een wijziging van de onderlinge puntenverhouding tussen hoofdartiesten, dirigenten en sessiemusici en voorzag in een gelijk aantal punten voor sessiemusici, ongeacht het aantal instrumenten dat zij bespelen. Hoewel de Vergadering met één stem meerderheid instemde het wijzigingsvoorstel, hebben de sectie-afgevaardigden van de Raad van Aangeslotenen besloten om vooralsnog geen uitvoering te geven aan het besluit. Het belang van het onderwerp is groot en de bereikte meerderheid zeer klein.
In navolging hierop zijn in de tweede helft van het verslagjaar drie aanvullende vergaderingen belegd met een werkgroep bestaande uit een aantal sessiemusici, twee sectie-afgevaardigden van de sectie Uitvoerende Kunstenaars, het Bestuur en een bureauafvaardiging. Gezamenlijk bespraken zij diverse mogelijke alternatieve puntensystemen. Deze alternatieven zijn allen doorgerekend en vergeleken met het huidige puntensysteem. Aan elk alternatief puntensysteem blijken specifieke nadelen te kleven. De werkgroep heeft op basis hiervan de sectie Uitvoerende Kunstenaars geadviseerd om geen wijzigingen aan te brengen in het huidige puntensysteem. De sectie heeft dit advies op 29 januari 2016 overgenomen. Zij zal dit, nadat de Raad van Aangeslotenen het besluit van de sectie over heeft genomen, ter stemming voorleggen aan de volgende VvA op 17 mei 2016.

Repartitiereglement sectie Producenten

De tijdens de VvA aanwezige aangeslotenen van de sectie Producenten stemden in met een wijziging van het (deel)repartitiereglement Producenten. In artikel 3 van het (deel)repartitiereglement is een verwijzing opgenomen naar de procedurebeschrijving die Sena in het geval van dubbele claims tussen producenten zal hanteren.
In het verleden werd het oplossen van een dubbele claim tussen producenten volledig overgelaten aan betrokken partijen. In de procedurebeschrijving dubbele claims zijn reactietermijnen bepaald en zal Sena een actievere rol spelen in de beoordeling van de rechtmatigheid van de claims. Er is tevens een boetebepaling opgenomen voor producenten die veelvuldig onterecht blijken te hebben geclaimd. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om dubbele claims voor te leggen aan de geschillencommissie repartitie van Sena.

Vormgevingsmuziek

Titels die gebruikt worden ter identificatie en/of omlijsting van radio- en televisieprogramma’s of zenders vormen sinds de oprichting van Sena een twistpunt. De meningen verschillen of dergelijke (secundair commercieel uitgebrachte) muziek bescherming geniet onder de Wet op de naburige rechten. De RvA heeft na grondig internationaal onderzoek en een consultatie van direct betrokkenen op 1 mei 2015 besloten om per muziekjaar 2016 een reductie van 25 procent op vormgevingsmuziek toe te passen. Hiervan is in de VvA melding gemaakt.

SoCu Uitvoerende Kunstenaars

In 2015 sprak de sectie Uitvoerende Kunstenaars over de oprichting van een separate SoCu-entiteit (stichting of vereniging). Tot op heden verantwoordt Sena de aanzienlijke geldstromen die met SoCu gemoeid zijn in haar jaarrekening, terwijl de toekenningsbevoegdheid bij de secties ligt. Een commissie heeft mogelijke opties voor de vorming van een aparte entiteit alsmede de gevolgen daarvan in kaart gebracht. Tot besluitvorming is het nog niet gekomen. Het onderwerp zal zoals aangekondigd aan de orde komen in de Vergadering van Aangeslotenen Uitvoerende Kunstenaars op 17 mei 2016.
Het Investeringsfonds Popmuziek vormde net als in 2014 een agendapunt. Dit initiatief van de sectie Uitvoerende Kunstenaars kan rekenen op steun van de sectie-afgevaardigden van de sectie Producenten. De RvA is van mening dat de overheid een dergelijk initiatief geldelijk zou moeten matchen en is hierover met de betreffende ministeries in gesprek.

Klachten- en geschillenregeling rechthebbenden

De klachten- en geschillenregeling voor rechthebbenden is in 2015 in het CBO-Keurmerk opgenomen. In de Wet toezicht stond de verplichting tot het hebben van een deugdelijke geschillenregeling voor rechthebbenden al. Sena kent al jaren een geschillenregeling voor rechthebbenden. Deze is terug te vinden op de website van Sena. Tevens is het Algemeen Repartitiereglement gewijzigd. Opgenomen is tot wanneer rechthebbenden nog klachten/commentaren kunnen indienen bij Sena. Daarnaast heeft de geschillencommissie een procesreglement opgesteld.

Op de agenda van de RvA

De RvA en diverse vanuit haar midden gevormde commissies kwamen meerdere malen bijeen in 2015. De belangrijkste onderwerpen staan in onderstaand overzicht.

Tot slot

Tijdens de gezamenlijke studiedag voor bestuur en toezichthouders op 29 juni 2015 werd de evaluatie van de governancestructuur en de statuten afgerond.
Conform de bepalingen in de statuten rouleert het voorzitterschap binnen de RvA jaarlijks. Halverwege 2015 ging het voorzitterschap over op de sectie Producenten en het vicevoorzitterschap op de sectie Uitvoerende Kunstenaars. Gezamenlijk dragen de secties de verantwoordelijkheid voor het toezien op het algemeen beleid en de vaststelling van belangrijke besluiten. Dat doen wij in een goede onderlinge verstandhouding, ook al verschillen wij soms met elkaar van mening. Sena staat voor solidariteit: tussen muziekmaatschappijen en artiesten, tussen de majors en independent labels, tussen hoofdartiesten met een internationale carrière en de sessiemuzikant met een beperkte discografie. Als RvA staan wij solidair wanneer wij op deze plek onze dank uitspreken aan alle medewerkers van Sena. In 2015 hebben zij aangetoond prachtige resultaten te kunnen behalen door een verdere optimalisatie van accuratesse, snelheid en efficiency.

Peter Boertje
Voorzitter Raad van Aangeslotenen

Hilversum, 13 april 2016

Terug naar tijdlijn